Luonnossa
Mielenrauhaa, luonnossa!
Luonnossa, sivusto luonnossaliikkujalle ja luontoharrastajalle!
 
 
 
 
 Suomalainen koivikko.
 

Euroopan Unioni - direktiivit

 

EU:n säätämät direktiivit ja asetukset ovat osa EU:ssa tehtävää lainsäädäntöä, joita valmistellaan Euroopan komission ehdotuksen pohjalta jäsenvaltioiden välisissä neuvotteluissa ja jäsenvaltioiden sekä Euroopan parlamentin yhteistyönä.

Direktiivit ovat lainsäädäntöohjeita Euroopan unionin jäsenvaltioille. Direktiivit määrittelevät tavoitteet, jotka Suomessa toteutetaan kansallisesti muuttamalla tarvittaessa omaa lainsäädäntöä. Annetut asetukset tulevat Suomessa voimaan välittömästi.

Ohessa merkittäviä Euroopan Neuvoston, EU:n antamia luontoon liittyviä direktiivejä, jotka vaikuttavat kansallisesti jokaisen EU -maan lainsäädäntöön.

---------------------------------

Alkuperäinen ns lintudirektiivi

Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu 2 päivänä huhtikuuta 1979, luonnonvaraisten lintujen suojelusta.

Euroopan unionin direktiivi luonnonvaraisten lintujen suojelusta eli lintudirektiivi on alunperin Euroopan talousyhteisön neuvoston antama lainsäädöntöohje. Tämä vuonna 1979 Euroopan talousalueen jäsenvaltioille annettu lainsäädäntöohje 79/409/EEC, oli ensimmäinen Euroopan talousyhteisön säännös, jolla pyrittiin suojelemaan luontoa ja sen alueella esiintyviä luonnonvaraisia lintulajeja. Euroopan talousyhteisön muututtua  ensiksi Euroopan yhteisöksi ja sen jälkeen Euroopan unioniksi siirtyivät direktiivin velvoitteet Euroopan unionin jäsenvaltioille. Tämän vuoksi direktiiviin viitataan Euroopan unionin direktiivinä.

Lintudirektiivissä kielletään määriteltyjen lintulajien tahallinen tappaminen, pyydystäminen, häiritseminen erityisesti pesinnän aikana sekä kaupallinen käyttö.

Linkki lintudirektiiviin;

 
--------------------------------
 
Uusi kodifioitu lintudirektiivi
 
 
Luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annettua neuvoston direktiiviä 79/409/ETY on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin. Sen vuoksi mainittu direktiivi on selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitu.
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009 , luonnonvaraisten lintujen suojelusta.
 

Tällä direktiivillä perustetaan Euroopan alueella elävien kaikkien luonnonvaraisten lintulajien yleinen suojelujärjestelmä. Direktiivillä kielletään seuraavat toimenpiteet:

  • luonnonvaraisten lintujen tarkoituksellinen hävittäminen tai pyydystäminen
  • pesien tuhoaminen tai vahingoittaminen
  • munien ottaminen ja hallussa pitäminen (tyhjinäkin)
  • menettelyt, joilla lintuja häiritään tahallisesti ja jotka vaarantavat lajien suojelun
  • sellaisten elävien tai kuolleiden lintulajien kauppaaminen ja hallussa pitäminen, joiden metsästäminen ja pyydystäminen ei ole sallittua (tämä kielto koskee myös kaikkia linnun osia ja kaikkia siitä peräisin olevia tuotteita).

Jäsenvaltiot voivat poiketa luonnonvaraisten lintujen suojelemista koskevista säännöksistä tietyin edellytyksin. Poikkeusten seuraukset eivät saa kuitenkaan olla ristiriidassa tässä direktiivissä vahvistettujen suojelutavoitteiden kanssa.

Jäsenvaltioiden on edistettävä tutkimusta, jonka tarkoituksena on hoitaa, suojella ja hyödyntää järkevällä tavalla Euroopan alueen luonnonvaraisia lintulajeja.
 
Linkki uuteen lintudirektiiviin;
 
http://eur-lex.europa.eu
 
---------------------------------
 
Luontodirektiivi

Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta.

Luontodirektiivi (92/43/ETY) on Euroopan talousyhteisön neuvoston vuonna 1992 säätämä lainsäädäntöohje. Ohjeen perustana on Euroopan talousyhteisön määrittelemät arvokkaat luontokohteet.

Tämä lainsäädäntöohje on päivitettynä käytössä Euroopan unionissa. 

Linkki luontodirektiiviin;
 
http://eur-lex.europa.eu
 
-------------------------------
 
Ympäristövastuudirektiivi
 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta.

Direktiivi luo saastuttaja maksaa -periaatteeseen perustuvan ympäristövastuujärjestelmän, jonka avulla pyritään ehkäisemään ja korjaamaan ympäristövahinkoja.
 

Ympäristövahingoiksi määritellään tässä direktiivissä seuraavanlaiset vahingot:

  • vesien hoitoa koskevan unionin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluville vesille suoraan tai välillisesti aiheutuneet vahingot
  • yhteisön tasolla vuoden 1979 lintudirektiivillä ja vuoden 1992 luontotyyppidirektiivillä suojelluille lajeille ja luontotyypeille suoraan tai välillisesti aiheutuneet vahingot
  • maaperän suora tai välillinen pilaantuminen, josta aiheutuu ihmisille huomattava terveysriski.
 
Linkki ympäristövastuudirektiiviin;
 
 
------------------------------------
 
Tiivistelmiä EU:n lainsäädännöstä
 
Luonnonvaraisten lintujen suojelu, tiivistelmä, kohdistuu direktiiviin 79/409/ETY
Luonnonvaraisten lintujen suojelu, tiivistelmä, kohdistuu direktiiviin 2009/147/EY
Luontotyypit, tiivistelmä, kohdistuu direktiiviin 92/43/ETY
Ympäristövastuu, tiivistelmä, kohdistuu direktiiviin 2004/35/EY
 
http://europa.eu/legislation_summaries/index_fi.htm
 
----------------------------------

Lintu- ja luontodirektiivit sekä ympäristövastuudirektiivi on pantu täytäntöön Suomessa pääosiltaan luonnonsuojelulailla ja -asetuksella.

 

Lähde:
 
Tiivistelmät; Euroopan yhteisön Europa -sivusto, Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä/
                   - Ympäristö/Luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojelu.
                   - Yritykset/Yrityspolitiikan ja muiden politiikan alojen vuorovaikutus
 
Direktiivit; Euroopan yhteisön Europa -sivusto, Eur-lex, oikeudelliset tekstit ja muut asiakirjat
 
Eur-lex ja Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä ovat osa EU:n toimielinten julkaisemaa Europa portaalia. Luenta 22.09.2012.

 
 
 
 
Vesi - elämän elinehto!
 

 
Sivustojamme
muualla verkossa:
 
 Luontomme  
 
 

 
 Sivusto julkaistu 01.11.2012.
 
Sivustoa päivitetään vaihtelevalla aikataululla.
Viimeisin sivuston päivitys.
30.12.2012
 
Luonnossa.fi -sivuston sivuja ladattu


 kertaa.

© KuvaPekka